ހަތަރު އަހަރު

ދެ ޙަރަމުގައި، ރޭ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވި އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށް

ސައުދީގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނޭ. މީ މިދިޔަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތޭރޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވި ރޭ. ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އެޅި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާ މާތްވެގެންވާ ދެ ޙަރަމްފުޅު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހުޅުވާލީ މިިދިޔަ މާރިޗުމަހުގެ 6 ވަނަދުވަހު. އެއާއި އެކު އެކި ޤައުމުތަކުން މީހުން ރޯދައިގެ އުމްރާއަށް ދަތުރުކޮށް ދެ ޙަރަމްފުޅު ވަނީ ފުރާލާފައި.- ފޮޓޯ:ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ސައުދީގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނޭ. މީ މިދިޔަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތޭރޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވި ރޭ. ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އެޅި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާ މާތްވެގެންވާ ދެ ޙަރަމްފުޅު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހުޅުވާލީ މިިދިޔަ މާރިޗުމަހުގެ 6 ވަނަދުވަހު. އެއާއި އެކު އެކި ޤައުމުތަކުން މީހުން ރޯދައިގެ އުމްރާއަށް ދަތުރުކޮށް ދެ ޙަރަމްފުޅު ވަނީ ފުރާލާފައި.- ފޮޓޯ:ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ސައުދީގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނޭ. މީ މިދިޔަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތޭރޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވި ރޭ. ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އެޅި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާ މާތްވެގެންވާ ދެ ޙަރަމްފުޅު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހުޅުވާލީ މިިދިޔަ މާރިޗުމަހުގެ 6 ވަނަދުވަހު. އެއާއި އެކު އެކި ޤައުމުތަކުން މީހުން ރޯދައިގެ އުމްރާއަށް ދަތުރުކޮށް ދެ ޙަރަމްފުޅު ވަނީ ފުރާލާފައި.- ފޮޓޯ:ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ސައުދީގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނޭ. މީ މިދިޔަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތޭރޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވި ރޭ. ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އެޅި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާ މާތްވެގެންވާ ދެ ޙަރަމްފުޅު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހުޅުވާލީ މިިދިޔަ މާރިޗުމަހުގެ 6 ވަނަދުވަހު. އެއާއި އެކު އެކި ޤައުމުތަކުން މީހުން ރޯދައިގެ އުމްރާއަށް ދަތުރުކޮށް ދެ ޙަރަމްފުޅު ވަނީ ފުރާލާފައި.- ފޮޓޯ:ހަރަމައިން ޝަރީފައިން