ޗައިނާއިން އެތެރެކުރާ މުދަލުން ނަގާ ޓެރިފް އުވާލުމަށް އެމެރިކާއަށް ގޮވާލައިފި

ކޯވެކްސް މަޝްރޫޢަށް ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 1.5 ބިލިއަން ޔޫރޯ ދެނީ

ފޭސްބުކުން އެއްވެސް ހަބަރު ޕޯސްޓެއް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ނުފެންނަ ގޮތް ހަދައިފި

ފިނީގެ ތޫފާނާއެކު އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުމަކަށް

ޑަބްލިއުޓީއޯގެ ވެރިޔާ މަޤާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭފުޅެއް

ކޮކާކޯލާއިން ކަރުދާސް ފުޅި ބޭނުންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ އެއާލައިންތަކަށް އެހީވުމަށް 14 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޖެނުއަރީމަހު ލަންކާއަށް ޒިޔާރަތްކުރީ 1628 ފަތުރުވެރިން

ޙާލަތު ރަނގަޅުނުވާނަމަ މެދުތެރޭ އެމެރިކާގެ އިޤްތިޞާދަށް އޮތް ނުރައްކާ ބޮޑު: އައިއެމްއެފް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 38 39