ކްއާޓާ ފައިނަލްގެ ބޮޑު ދެ މެޗު ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ

ނެދަލޭންޑްސް އިން ޖަރުމަނަށް ގެނައި ގޮދަޑި އާއި ވެގްހޯސްޓްގެ ބާލީސް!

އަބަދުވެސް އެންމެ މުހިއްމީ މެޗުގެ ނަތީޖާ: ކޫމަން

ކޮޕާ އެމެރިކާ: ކޮލަމްބިއާ އަށް އެއްވަނަ، ބްރެޒިލް ކުއާޓާ އަށް

ޑިފެންޑަރ މެރިހް ދެމިރާލްގެ ދެ ލަނޑުން އޮސްޓްރިއާ ބަލިކޮށް، ތުރުކީ ކްއާޓާ އަށް

ރޮމޭނިޔާ ބަލިކޮށް، ނެދަލެންޑްސް ކްއާޓާ ފައިނަލަށް

ނޮކްއައުޓް ބުރަށް އޮސްޓްރިއާ އައީ އޮޅުމަކުން ނޫން: ރަންގްނިކް

ތުރުކީން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ލަނޑުޖަހަންޖެހޭ: މޮންޓެލާ

ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅެގެން މެޗެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވޭނެ: ޑެޝޯމްޕްސް

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 1662 1663