ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ފައިނަލަށް ބީއެމްއެލްއާއި އެމްއާރުޑީސީ

ބާސާ އަދި އެތްލެޓިކޯއަށް ރިއާލް ޕްރެޝަރ ބޮޑުކޮށްފި

ޖަރުމަން ކަޕްގެ ފައިނަލުން ޑޯޓްމުންޑް ޖާގަ ހޯދައިފި

ރޭގެ މޮޅަކީ ހީކުރި ވަރަށްވުރެ ފަސޭހަ މޮޅެއް - ކްލޮޕް

ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް، ޔުވެންޓަސް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

ބަލިވުމުގެ ސިލްސިލާއަސް ބާސާ ނިމުން ގެނެސްފި

ޓީސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ އީގަލްސް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

މެންޔޫއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިދޭނަން - ވެން ޚާލް

ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި