ސިމާހާ ނަސީމް

27 ލިޔުން

އައު އިޞްލާހާއެކު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުށްތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅޭނެ: މެންބަރުން

ނިރުފެހިގޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ބައެއް މީހުން އަދިވެސް ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވޭ: އިޙްސާން

ގެއްލުންވާގޮތަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ބާތިލްކުރަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޭޕާލްގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަނީ

ދައުލަތް އުވިގެންދާތަން ބަލަން ނުތިބޭނަން، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ޙަސަން ލަޠީފް

ރާއްޖެއަށް ބޭސް އެތެރެކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޔޫއެންޑީޕީއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

އެސްޓީއޯގެ އަމާޒު: 2050 ވަނަ އަހަރަށްދާއިރު ކާބަން ނިއުޓްރަލް ކުންފުންޏަކަށްވުން

އެސްޓީއޯއިން ހުޅުމާލޭގެ ހޮޓާ ދޫކޮށްލަނީ، މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް!

އެސްޓީއޯއިން ހިއްސާއަކަށް 80 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި

ލޮލު ރޯގާއާއި ފާނަބަސަންދު ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

ލޭ ހޯދުމަށްކުރި ދިގުދަތުރު ނިމުމަކަށް، "ލޭ" އެޕްލިކޭޝަނުން ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ!

މިދިޔަ އަހަރު ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ދަށަށް، ނުކަތާވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެގި: ޕީސީބީ ރިޕޯޓު

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ކްލާސްތައް ވިލިމާލޭގައި ހިންގަނީ

އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު ޤައުމީ ރިވިއުގައި ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ އިސްވެރިޔަކީ ބަންޑާރަ ނައިބު

ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީވާން ތައްޔާރު: ލިތުއޭނިޔާ ސަފީރު

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ގެންނަ ބަދަލާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވާނެ: ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ލޮޅުން އަންނާނެ އެއްވެސްކަމެއް ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ: ޑރ. ޒުލްފާ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އިޞްލާހުކުރުމަށް ރައީސް ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުއްވުމަށް އެމްޑީޕީން ފާޑުކިޔައިފި

« 1 2