މޫސާ މަޠްލޫބް

61 ލިޔުން

މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން 41 ޝަކުވާއެއް؛ 39 ޝަކުވާއަށް ޖަވާބު ދީފި

ވާދަވެރި ކެމްޕޭން ޙަރަކާތްތަކަށްފަހު އެދެނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކެމްޕޭން ނިންމާލަން: ރައީސް ޞާލިޙް

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ކަރަންޓުދީފި

އެންޓިކެމްޕެއިން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިލެކްޝަންސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވަނީ ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް: އިޙްސާން

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މަގު ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މާބައިދޫ ކައުންސިލުން ރައީސަށް ދެންނެވީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ޙައްލެއް ބޭނުންވާކަން

އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ ގުޅިގެންހުރި ދަނބިދޫގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލުން ރައީސާ ޙިއްސާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އިޤްތިޞާދީ ތަސައްވުރަށް އެމްޕީއެލް ސީއީއޯ ވަޖީހުގެ ތަޢުރީފް

ބަންކަރިން ޚިދުމަތާއިއެކު ތަރައްޤީކުރާ ލ. މެރިޓައިމް ހަބް މަޝްރޫޢޫގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން: ރައީސް ސާލިޙް

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ސަޤާފީ ހަރަކާތްތަކާއެކު ކުލަގަދަކޮށް ޢީދު ފާހަގަކޮށްފި

އެސްއޯ ފުލުހުން ނެރުމުގެ ކުރިން ސީޕީގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް އުޞޫލަށް ބަދަލުގެނެސްފި

ޢީދަށް ޚާއްސަކޮށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ރީތި މަދަހަތަކާއެކު "ޢީދޭ އައީ" އަލްބަމް

ވިލުފުށި ކައިރީ އޮންނަ ފަޅުރަށަކަށް ދަތުރު ދިޔަ ކުއްޖަކު ގެންބިގެން ނިޔާވެއްޖެ

ޢީދު ދުވަހު އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢީދު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފި

ކެބިނެޓް ކޮމިޓީއަކުން ހުއްދަ ދީގެން ވެލިނެގޭގޮތަށް ޤަވާޢިދު އިޞްލާހު ކޮށްފި

ޢަލީ ވަޙީދަށް ކުރެވެނީ ތުހުމަތުތަކެއް، ފިޔަވަޅު އެޅޭކަށް ނެތް: އެމްޑީޕީ

ކުޅުދުއްފުށީ ގޭބީސީތަކުގެ ކަަރަންޓު ބިލަށް 50 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓެއް!

« 1 2 3 4