ސާއިދު އަޙުމަދު

235 ލިޔުން

ފުރަތަމަ ފައިނަލަށް ތައްޔާރު، އަދި ބާކީ ހަތަރެއް އެބައޮތް : ޒިދާން

ރެއާލް އާއި ދެކޮޅަށް ވާދަކުރާ ދެވަނަލެގު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ - ގާޑިއޯލާ

އެންމެ މެޗަކުން މުސްތަގުބަލާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމޭނެ - ސާރީ

ރޯމާ އަތުން ލިބުނީ ހައްގު މޮޅެއް - ސެވިއްޔާގެ ކޯޗު ލަޕަޓުގީ

ޔޫރަޕުގައި ވާދަކުރާއިރު މޮޅު ކީޕަރެއް ހުރުން މުހިންމު - ނޫނޯ އެސްޕަރީޓޯ ސަންޓޯ

މިއީ ކުރިޔަށްއޮތް މެޗަށް ތައްޔާރުވާން ލިބުނު ފުރުސަތެއް: ސޯލްޝެއާ

މި ފެންނަނީ ޓީމުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ކުޅުން: ކޮންޓޭ

އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދައްކައިގެން ނޫނީ ރޯމާ ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ: ލޮޕެޓީގު

ބޭނުންވަނީ ސީޒަންގައި ދެއްކި ކުޅުން ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ވެސް ދައްކަން: ނޫނޯ

ޔޫރޮޕަ ލީގުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާނަން: އިންޓަރ މިލާން

އާސެނަލްއަށް ތަށި ހޯދޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެ: އާޓެޓާ

ސާދަ ވަނަ ފަހަރަށް އެފްއޭ ކަޕް އާސެނަލުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ދެ އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔުވެންޓަސް ބަލިވެއްޖެ

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފު އިމޮބިލޭއަށް

10 އަހަރު ފަހުން ލީގުގެ 2 ވަނައިގައި އިންޓަރ މިލާނުން ލީގު ނިންމާލައިފި

ޓޮރީނޯ ބަލިކޮށް ރޯމާއިން ޔޫރޮޕާ ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ލާޒިއޯ މޮޅުވެ، އިމޮބިލޭ ޔޫރަޕުގެ ރަންބޫޓް ހޯދުމާއި ގާތަށް

ވިޔަރެއާލްއަށް ތައްޓެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ހުވަފެނެއް: އެމްރީ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގަދަ އަށަކަށް ދާން ބޭނުން: ގަޓޫސޯ

ޔުރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ އުންމީދެއް: ކޮންޓޭ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12