ޚަބަރު

މިމަހު އަރިދަފުސް ރޯގާގެ 11000ކޭސް، އިންފްލުއެންޒާއަށް 190މީހުން ޕޮޒިޓިވް

މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ރޯގާއާއި އިންފްލުއެންޒާގެ ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލްވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިމަހު ވަނީ އިންފްލުއެންޒާގެ ކޭސްތައް ފެނުނު މިންވަރުވެސް ކުރިއަޅައި ބަލާއިރު އިތުރުވެފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ މިހާތަނަށް އަރިދަފުސް ރޯގާގެ 11000އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި މަސްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މިމަހު އިންފްލުއެންޒާއަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ. އިންފްލުއެންޒާއަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމުގައި އުފެދޭ ވައިރަލް ޖަރާސީމެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ރޯގާއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ މިހާތަނަށް އިންފްލުއެންޒާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން 432 މީހުން ބައްޔަށް ޓެސްޓުކުރިކަމަށާއި މީގެތެރެއިން 192 މީހުންގެ ސާމްޕަލް އިންފުލުއެންޒާއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިމަހަކީ މިއަހަރު އިންފުލުއެންޒާއަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޓެސްކުރި މަސްކަމަށާއި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1198މީހުން ބައްޔަށް ޓެސްޓިކުރިކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވާގޮތުން ޓެސްޓްކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 365 މީހުންވަނީ އިންފްލުއެންޒާއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މިފަދަ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މިދުވަސްވަރު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ކޯވިޑް19އިން ދިފާޢުވުމަށް އަޅަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގައި، އުމުރުން 5 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާ، 65އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާ، މާބަނޑު މީހުންނާ، ދިގުމުއްދަތަށް ބޭސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ، ދިފާޢީ ނިޒާމު ބަލިކަށިމީހުން އަދި ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަ މީހުން ޚާއްސަ ސަމާލްކަމެއް ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އަރިދަފުސް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ސަމާލްކަން ދޭންވީ ކަންކަން:

1-އަރިދަފުސް ރޯގާ ހުރިނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުން

2-ރޯގާއާ ކެއްސުންފަދަ އަލާމާތްތައް ހުރިނަމަ، އޯޕީޑީއަށް ނުގޮސް ފްލޫ ކްލިނިކްތަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން

3-އާއްމު ތަންތަނުގަ މާސްކުއެޅުމާ، ގައިދުރުކަން އިސްކުރުން

4-ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުރިނަމަ، އޮފީސް، ސްކޫލް ނުވަތަ މިފަދަ އާއްމު ތަންތަނަށް ނުގޮސް ގޭގަ މަޑުކުރުން

5-ބަލީގަ ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު މީހުން، އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިންޖެހުން އަދި ކޯވިޑް ދިފާޢު ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ވެކްސިން ޖެހުން.

6-ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދާއިރު ވީހާވެސް މަދު މީހުން ދިއުމާ، ކޮންމެހެން ދާންޖެހޭ ހާލަތެއްގަ ނޫނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުދިއުން

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއްގައިވެސް ދަނީ އެކި ކަހަލަ ރޯގާތައް ފެތުރެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން، އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގައިވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އިތުރުކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.