ޚަބަރު

ކިހާދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް ދަންނަވައިފި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެރަށު ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް ދަންނަވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ޙިއްޞާ ކުރައްވާފައެވެެ.

މިގޮތުން ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ލަސްވަމުންދާތީ ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައި ނެތުމުން ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ މައްސަލައާއި ސްކޫލަށް ކުރިމަވެފައިވާ ބައެއް ދަތިތަކާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭތީ ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތައް ފާހަގަކުރައްވާ ކައުންސިލަރުންވަނީ މިކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، ރަށުގެ ކުޑަކުދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޕާކެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ޙިއްޞާ ކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުވަނީ ރަށުގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވައި، ކިހާދޫ ދަރިވަރުން އެކި އިމްތިޙާނު ތަކުގައި ހޯދަމުންދާ އަލިގަދަ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ކުށް މަދުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ބައްލަވައި ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީތަކާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން އެކަންކަމަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވިއެވެ.