ތަރައްްޤީ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، މުފްތީ މެންކް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި


މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ މުފްތީ އިސްމާޢީލް މެންކް އާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. މުފްތީ އިސްމާއީލް މެންކްގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިކަމުގައި ވެދެއްވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.