ޚަބަރު

ނެދަލެންޑްސްގެ ކުރިމަގާމެދު އުއްމީދު އެބައޮތް: ކޫމަން


ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް އަތުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު ދެއްކި ވާހަކައިގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު، ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނީ، މުސްތަގުބަލާމެދު ނެދަލެންޑްސް އަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިހާރުގެ ޓީމަށް ކުރިއަށް އޮތް ތާނގާއި އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި، މިހާރުގެ ޓީމަށް އެނބުރިއަންނާނެ ކުޅުންތެރިންވެސް އެބަތިބި ކަމަށާއި، ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ގުޅިގެން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ފައިނަލާ ގާތަށް ދެވިފައިވުމަކީ ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ކޫމަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޫމަން ބުނީ، މެޗުގައި ނިކުތް ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ޓީމުން ރަނގަޅަށް ފަށައި ލަނޑެއްޖެހުމަށްފަހު ޓީމުގެ މެދުތެރެއަށް މައްސަލަތައް ދިމާވެ، އިންގްލެންޑްގައި ތިބި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭނުންގޮތަކަށް ކުޅެލުމުގެ ފުރުޝަތު ދެވުނީ ކަމަށެވެ.

ކޫމަން ވަނީ، ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނެދަލެންޑްސް ޓީމަށް އޭނާ ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މެޗު ކޮންޓްރޯލްކުރެވުނު ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

"ފުރަތަމަ ހާފުގައި އިންގްލެންޑުން އަހަރެމެންގެ މިޑްފީލްޑަށް މައްސަލަތައް ކުރިމަތިކުރުވި، އެއަށްފަހު އަހަރެމެންނަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތެއްނުވި." ކޫމަން ބުންޏެވެ.

މެޗުގެ ފަހު ވިއްސަކަށް މިނެޓަށްދިޔައިރު ރަނގަޅަށް ކަންތައްތައް ދިޔަނަމަވެސް، އިންގްލެންޑްގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ހިތްގައިމު ގޯލާއެކު ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓިގެންދިޔައީ ކަމަށް ވެސް ކޫމަން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މެޗު އިތުރުވަގުތަށް ދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށް، މުބާރާތުގައި ނެދަލެންޑްސް ޓީމުން ދެއްކި ކުޅުމާމެދު ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ކޫމަން ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުގެ މިހާ ހިސާބަށްއައިއިރު ސްޕެއިނުން ތަފާތު މޮޅު، ރީތި ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެހެންވިޔަސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި އިންގްލެންޑަށް އެ މެޗުން މޮޅުނުވެވޭންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ކޫމަން ބުންޏެވެ.