ޚަބަރު

ޔުރޭނިއަމް މުއްސަނދި ކުރުމުގައި އީރާނުން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް

60 އިންސައްތައަށް ޔުރޭނިއަމް މުއްސަނދި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަން އީރާނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އީރާނުގެ އައި.އެސް.އެން.އޭ. ނޫސް އޭޖެންސީ ހާމަކުރި ގޮތުގައި، ޔުރޭނިއަމް މުއްސަނދި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެ ޤައުމުގެ ފޮރްދޯ ޕްލާންޓުގައެވެ.

ފޮރްދޯ ޕްލާންޓަކީ، އީރާނާ ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކާ އެކު 2015ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަންދު ކޮށްފައިވާ ކާރުޚާނާއެކެވެ. ނަމަވެސް، އެ ތަން އަލުން ހުޅުވައި، ޔުރޭނިއަމް މުއްސަނދި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވަނީ 2018ވަނަ އަހަރު އެއްބަސްވުމަށް އަލުކުރުން ހުއްޓައިލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިއީ، 60 އިންސައްތަ ސާފުމިނަށް އީރާނުން ޔުރޭނިއަމް މުއްސަނދި ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުގައި ވެސް އައި.އެސް.އެން.އޭ. ނޫސް އޭޖެންސީއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. 60 އިންސައްތައަށް މުއްސަނދި ކޮށްފައިވާ ޔުރޭނިއަމްއަކީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެއްޗެކެވެ.

އީރާނުން ނިއުކްލިޔަރ ހަތިޔާރު އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ދަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ. ނިއުކްލިޔަރ ހަތިޔާރެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުން ވާނީ 90 އިންސައްތައަށް މުއްސަނދި ކޮށްފައިވާ ޔުރޭނިއަމްއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ފަދަ ހަތިޔާރެއް އުފައްދަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް އީރާނުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

2015ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފޮރްދޯ ޕްލާންޓުގައި ޔުރޭނިއަމް މުއްސަނދި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ އެންމެ 3.67 އިންސައްތައަށެވެ. މިއީ، އީރާނުން ބުނާ ގޮތަށް، މަދަނީ ބޭނުންތަކާއި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޔުރޭނިއަމް މުއްސަނދި ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މަތީ މިންވަރެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުޅަނގުން ވަނީ ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ. ނަމަވެސް، 2018ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ވަނީ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ކުރުން ހުއްޓައިލާފައެވެ. އަދި، އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކޮށްފައެވެ.

އީރާނުން އެ އެއްބަސްވުމަށް އިޙުތިރާމު ކުރުން ހުއްޓައިލާފައި ވަނީ އޭގެ އެއް އަހަރު ފަހުންނެވެ. އެއަށްފަހު، އެ ޤައުމުން ވަނީ ޔުރޭނިއަމް މުއްސަނދި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާ ކޮށްފައެވެ. އަދި، ފޮރްދޯ ޕްލާންޓުގައި 20 އިންސައްތައަށް ޔުރޭނިއަމް މުއްސަނދި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަން އެ ޤައުމުން ވަނީ 2021ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އިޢުލާނު ކޮށްފައެވެ.

އީރާނާ އެކު ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އަލުން ރުޖޫޢަވުމަށް އީރާނާއި އެމެރިކާއިން ވެސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މި ކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް، އީރާނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން، އެއްބަސްވުމަށް އަލުން ރުޖޫޢަވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ވަނީ ހިޔަނިއެޅިފައެވެ.