ޚަބަރު

އީރާނުގެ ނިއުކްލިޔަރ އެއްބަސްވުން ރުޖޫޢަކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް އަލުން ފަށައިފި

އީރާނުގެ ނިއުކްލިޔަރ ޕުރޮގުރާމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމަށް އަލުން ރުޖޫޢަވުމާ ގުޅޭ ނުރަސްމީ މަޝްވަރާތައް އޮސްޓްރިޔާގެ ވެރިރަށް ވިއެނާގައި އަލުން ފަށައިފިއެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ އީރާނުން މި ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޚާއްޞަ މަންދޫބު ޢަލީ ބަޣެރީ ކާނީއާއި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ މަންދޫބު އެންރީކޭ މޯރާއާ ދެމެދުގައެވެ.

ބަޣެރީ ކާނީއާއި މޯރާއާ ދެމެދު ކުރިއަށް ދަނީ ނުރަސްމީ މަޝްވަރާތަކެކެވެ. ސަބަބަކީ، އެމެރިކާއާ އެކު ރަސްމީކޮށް މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށް އީރާނުން ދެކޮޅު ހެދުމެވެ. ނަމަވެސް، ނުރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށް އެމެރިކާއިން އީރާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޚާއްޞަ މަންދޫބު ރޮބް މޭލީ ވެސް ވަނީ ވިއެނާއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމަށް އަލުން އީރާނުން ރުޖޫޢަވާނީ އެމެރިކާއިން މި ކަމާ މެދު އަމަލުކުރާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަމުގައި ބަޣެރީ ކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަބަކީ، އެއްބަސްވުން ރޫޅައިލީ އެމެރިކާއިން ކަމުގައި ވާތީއެވެ. އެމެރިކާއިން މި އެއްބަސްވުމުން ވަކިވެފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވެރިކަމުގައި 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ކަމާ މެދު އެމެރިކާއިން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ވެސް ބަޣެރީ ކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނުރަސްމީ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ މުޝީރު ޖޯން ކަރބީ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގެ ހުށަހެޅުންތައް އީރާނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އީރާނުން އެއްބަސްވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމުގައެވެ. އަދި، މި ކަމުގައި ލަސް ކުރުމަށް ގޮވައިލާ، އީރާނަށް އޮތް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ވެސް އޭނާ ގޮވައިލެއްވިއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވައިލި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އީރާނުގެ ނިއުކްލިޔަރ ޕުރޮގުރާމާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތި ކުރުމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުން ވަނީ ލުއި ދީފައެވެ. ނަމަވެސް، 2018 ވަނަ އަހަރު ޓްރަމްޕް ވަނީ އެއްބަސްވުން އުވައިލައްވައި، އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކޮށްފައެވެ.