ޚަބަރު

މަޚުލޫފަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ފުލުހަށް

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޚުލޫފަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން ބައިނަލް އަގުވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތަށް ހުރަސް އަޅައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ދަނީ ޚާއްސަ ތަހުގީގެއް ހިންގަމުންނެވެ. މިތަހުގީގާއި ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ދަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަމުންނެވެ.

މިމައްސަލާގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފަށް މީހަކު ވަނީ މަރުގެ އިންޒާރުދީ މެސެޖްކޮށްފައެވެ. މިމައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިހާރު ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އިންޒާރު ދިން މީހާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އަޚަކަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިކަމުގައިވާނަމަ މިނިސްޓަރުގެ މުޅި އާއިލާގެ ޒަމާންވެސް ދުއްވާލާނެކަމަށެވެ. އަދި ޔޯގާ ހަރަކާތަކީ ބާޠިލް ފިކުރެއް ކަމަށާއި، މިކަމުގައި އަމަލު ކުރާ ގޮތް ކައިރިން ބަލަން ތިބިކަމަށް އޭނާގެ އިންޒާރުގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޒާރުތަކާގުޅިގެން މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ "ތިޔަކަހަލަ ކޮހެއްގެ" އަތުން މަރުވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ޝަހީދަކަށް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރުކަމަކީ މާ ގަދަ ކަމެއްކަމަށް މެސެޖުކުރި މީހާއަށް ގަބޫލު ކުރެވުނަސް، އޭނާއަށް މަގާމަކީ އެއްވެސް މުހިންމު ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބިރުދައްކައިގެން ކަންކަން ހާސިލް ނުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް މަހުލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޔޯގާ ހަރަކާތަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު 6 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހާފައެވެ. އަދި ރޭގައި ފުލުހުންގެ ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލާއި، ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝައިކޫ ފަޒުލޫނާއި، ޝައިޚު އާދަމް ނިޝާންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވި ޙަރަކާތަށް ހުރަސްއަޅައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ހަރަކާތްތެރިވިގޮތުގެ އިންޓާނަލް ރިވިއުއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވި ގޮތާމެދު ސީރިއަސް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދުވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.