ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު: ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު: ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއިއެކުވެސް އިޤްތިޞާދު ކޮޅަށްޖެހުމަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް

ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު: އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް

ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު: ފުލުހުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އަމަން ބެލެހެއްޓުމުގައި މުހިންމު ކުރިއެރުންތަކެއް

ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު: ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކުވެސް ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު: ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެނަކައިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް

ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު :މާލެއަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކޮށް ސިއްޙީ ހިދުމަތްތައް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފަތުރާލުން

ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު: ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް

ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު: ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަހުގައި ބަސްވިކޭ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 28 29