ވެސްޓްއިންމޯލްޑިވްސްގެ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ހުކުރުދުވަހު ހުޅުވަނީ

ފަތުރުވެރިން ޝައުގުވެރިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތައް މިސާލަކަށް ބަލައިގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ ރިސޯޓް މިހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ރަސްމީކޮށްހުޅުވަން ނިންމައިފި. ތަފާތު ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ރިސޯޓްއަކީ ބ.އަތޮޅުގައި ހުޅުވާ 16 ވަނަ ރިސޯޓެވެ. ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް އިން ރާޖޭގައި ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ހުޅުވަން ތައްޔާރު ވެފައިވާއިރު މިހާރު ކުރިއައްދަނީ ފޮޅާ ސާފުކުރުމެ މަސައްކަތާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ހިފާއިގެންގުޅޭ ސާމާނު ތަރުތީބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ދޮންވެލިގަނޑާ ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއާ ވަހަކަދައްކަވަމުން އެރިސޯޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހު ރިސޯޓް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ޖުމްލަކޮށް ބަލާނަމަ ބޮޑެތި ހުރިހައި މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރު ނިމިފައި ވާކަމަށެވެ.

ބުރިޖުން ހުޅުމާލެއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރުން، ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް!

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތަކާއެކު ހައްދުންމައްޗަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ސިނަމާލެ ބުރިޖު - އިޤްތިޞާދު އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންދާނެ މުހިންމު ގުޅުމެއް

އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓަކީ ކާކުކަމެއް ނޭންގޭ، ތިބީ ހުސް ކުށްވެރިން - މޫސާ މަނިކު

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއްގެ ފޮތް ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ޑރ. ޝަހީމްގެ ހަޔާތުން ޒުވާނުންނަށް އަގުހުރި ފިލާވަޅުތަކެއް!

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިއަހަރުވެސް ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ލަނޑުދަޑިތައް ހާޞިލުކުރާނީ ހުރިހާދާއިރާއެއް ޝާމިލުކޮށްގެން - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ޑރ. ޝަހީމްގެ އޯގާތެރިކަން އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތައްވުރެ މާ ޚާއްޞަ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41 42