ގޯތި ދިނުމަށް އުތުރު ތިލަފަޅުން 215 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެ

މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރުމަށް ލޯނަށް އެދުނު 1275 ދަރިވަރަކަށް މިއަހަރު ލޯނު ދެނީ

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލުތަކުން އެހީވުމާބެހޭ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައިފި

މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާ ވަނީ އިތުރުވެފައި

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް 7 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޙަރަދުކޮށްފި

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ހިއްކުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަވިކަމަށްބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް

މިދިޔަމަހު އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަދަދު %7 އިތުރު

ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ދިގު އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް، ޒަމާނީ ފްލެޓްތައް ކުޑަ އަގެއްގައި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 279 280