"ޓީވީއެމް ޤުރްއާން ޗެނަލް"ގެ ނަަމުގައި އައު ޗެނަލެއް

ތިނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅާ ސާމާނު ގެންގޮސްފި، މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށޭނެ - އާރްޑީސީ

ހިތާދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާއެކު ލަފާފުރުމުގެ ލުއިފަސޭހަކަން

ޓީވީއެމް: ފޫހިކަމެއް ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި 45 އަހަރު

ތިލަފުށީ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި އުޅަނދުތަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް

އެސްއެމްއީތަކަށް އެހީވުމަށް އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް 41 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މާލީ އެހީ

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލާ ބްރިޖުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ސްޓެމް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންއަށް 84 ލެޕްޓޮޕް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނޮވެލްޓީއަށް

ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ހެދެންދެން، އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ފެށުމަށް ޤަވާއިދުތައް އިސްލާކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 232 233