ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ހޯދަނީ

މައިންބަފައިންނާއިމެދު ފަރުވާކުޑަކުރާ މީހުންނަކީ އަބާއްޖަވެރިން - ޚުޠުބާ

އުމްރާއަށް ހުޅުވާލުމުގެ ފެހި ސިގްނަލް، ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި

ނިޝާންތަކުން ފާހަގަކޮށް ޙާޖީންނަށް ޙަރަމް ހުޅުވާލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަނީ ކީއްވެ؟

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާނީ މާދަމާގެ މަޣްރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން

މާލެ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތައް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

އެމެރިކާގެ މިނާޕޮލިސް ސިޓީގައި ބަންގީގެ އަޑު ގުގުމާލައިފި

ކޯވިޑް 19: މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

« 1 2 3 4 5 6