އިދުހާމް ނައީމް

287 ލިޔުން

ކައުންސިލްތަކުގެ ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ރަނގަޅުކޮށްދޭން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާނަން: ރައީސް

މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރަން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ ގދ.ވާދޫގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު އިތުރު 560 މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ: ހަބީބު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާއެކު ކެޔޮދޫ ދާއިރާއަށް ކެންޑިޑޭޓަކު އިތުރުކޮށްފި

ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އެފްއެސްއެމާއި އެމްޕީއެލްގެ ތެލުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި 3 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން ގުނާ ގޮތަށް ގެނައި ބަދަލު ގޯސް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު އަނެއްކާވެސް ފާސްކޮށްފި

ދިމްޔާތުގައި ހުންނެވިއިރު ދައުލަތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ: ރައީސް

ފުނަދޫގެ އައިސް ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ފަށާތާ ތިން މަސް ތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ: ވަޒީރު

ޕީއެންއެފް އުފައްދަން 3060 ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި 9900 އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނާއި މަންދޫބުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ؛ 2.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އާބިޓްރޭޝަނުން އަންގައިފި

އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ދެމި ހުންނާނަން: ރައީސް ޞާލިހު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ގޮތަށް ގެނައި އިސްލާހަށް އަލުން ވިސްނުމަށް އެދި އަނބުރާ ފޮނުއްވާލައްވައިފި

ކެންޑިޑަސީ ބަލައިގަތުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފި

ރަމަޟާން މަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9ން 1އަށް

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލި މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއްނުވި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15