އިދުހާމް ނައީމް

653 ލިޔުން

ޑައިވިންއަށް ގޮސް އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ހަމަވުމުން "ދަނޑުވެރި މަންފާ" ގްރާންޓަށް ފޯމު ބަލައިގަތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ޤައުމު ބަނގުރޫޓެއް ނުވާނެ، ރާއްޖޭގެ ދަރަންޏަށް މިސަރުކާރުން ހައްލު ހޯދައިދޭނެ: ވަޒީރު

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ %40.47 މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އިންޑިއާއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދާއިމީކޮށް ޕެރިޝަބަލް ކާގޯ ގެންދަން ފަށައިފި

ދެ އިންތިޚާބު އެއްކޮށްލުމަށް ތާޢީދު، ވޯޓުލާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވާނެ: ފުވާދު

ވެރިކަން ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާމެދު އަލުން ވިސްނައި، ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ: ނާޡިމް

އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި 22 އުޅަނދެއް ދައުލަތަށް ނަގަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އެމްއެލްސީއޭގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް 9 މެންބަރުން، ޗެއަރއަކަށް ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މަތީ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ދައުރު މުހިންމު: މެންބަރުން

ހައްދުފަހަނައަޅާ ފިކުރުތަކުން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ޤައުމީ ޒިންމާއެއް: ނައިބު ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހިސާން އައްޔަން ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ފަތުރުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތައިލެންޑާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކޮރެއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތުރުކީއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ޒެމްބިއާގެ އައު ސަފީރު މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާދެކޮޅަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރޫމޭނިއާއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހާއެކު ފަންނުވެރިންގެ ޙައްގުތައް އިތުރަށް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ: މެންބަރުން

އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިލަދުންމަތީގައި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ: އިޤްތިޞާދީ ވަޒީރު

ދިވެހިބަސް ދެމިއޮތުމާއި ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ލިޔުންތެރިން: ރައީސް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32 33