އަބްދުﷲ ޒިޔާން އަލީ

215 ލިޔުން

ކޮމޮރޯސްގެ މައްޗަށް ޤައުމީ ޓީމު ކުރި ހޯދައިފި

ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ އަހަރު ރިހިމެޑަލް! މަރުޚަބާ ޤައުމީ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ޓިމް!

2023ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީ ހޯސްޓު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ރަސްމީކޮށް ބިޑް ހުށައަޅައިފި

ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝް ސްކޫލެއްގެ ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމެ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ޤައުމީ ޓެން ބޯލް ބިލިއާޑް މުބާރަތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަހުސަން ހާޝިމް ހޯދައިފި

ޤައުމީ ޓެންބޯލް ބިލިއާޑް މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޢައިމިނަތް ހަލީމް ހޯދައިފި

އަމާޒަކީ ރަނގަޅަށް ވާދަކޮށް ފެތުމުގެ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިކޮށްދިނުން: ކޯޗު ފިރާސް

ބީޗް ވޮލީ ބޯޅައިން މެޑަލްއެއް ހޯދޭނެކަމުގެ އިތުބާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް: ޝިއުޒާން

ޗެލްސީއަށް އާ ކުޅުންތެރިން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ލަމްޕާޑް

އައިއޯއައިޖީގައި ވާދަކުރާ ސްވިމިންގ ޓީމު އިޢުލާންކޮށްފި

އިންޓަރ އޮފީސް ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކުޅުން ފަށައިފި

ޑިލައިޓް ޔުވެންޓަސްއަށް ބަދަލުވަނީ

އައިއޯއައިޖީ: ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިޖެންޓްގެ ޓްރެވެލް ޕާޓްނަރ އަކަށް މޯލްޑިވިއަން

"އައިއޯއައިޖީގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރަން ރާއްޖެއިން މިކުރާ މަސައްކަތް އެހެން ގައުމަކުން ކޮށްފައެއް ނުވާނެ"

ރާއްޖޭގައި އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝާހިދާއި މަހްލޫފު ސީޝެލްސްއަށް

ވީއޭއެމްގެ މައްސަލާގައި ސިޔާޒީ ނުފޫޒެއް ނެތް، މިއީ ބަޔަކު ފިތުނަ އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތެއް - ލަތީފް

ވީއޭއެމްގެ އިންޓަރިމް ކޮމިޓީ ބަލައިނުގަތުމަށް އެފްއައިވީބީން އަންގައިފި

"އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވޭނެ ފެންވަރު ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި"

ޤައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމާއި ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ފަސް ސާރފިން ސްޕޮޓް ތަރައްޤީކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11