ޚަބަރު

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ނެރެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުނު ވަގުތުގައި ހިނގާދިޔަ ޒުވާބަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ނެރެފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށިގެން ދިޔައިރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފްއާއި، މަޖިލީހުގެ އެހެން މެމްބަރަކާއި ދެމެދު ކުރެވުނު ޒުވާބު ހޫނުވެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ދަތިވާވަރަށް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަޑުގަދަވުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ، ޤަވާޢިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަތް 3 ފަހަރެއްގެ މަތީން ދަންނަވާފައެވެ.

ނަމަވެސް ޒުވާބު ހޫނުވެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ދަތިވުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ މެމްބަރު ޝަރީފް ތަޅުން ދޫކޮށް ނިކުންނެވުމަށް ދަންނަވާފައެވެ. ޝަރީފް ތަޅުން ދޫކޮށް ނިކުންނެވުމުގެ ކުރިން އޭނާއާއި ޒުވާބު ކުރި އަނެއް މެމްބަރު ވަނީ ތަޅުން ދޫކޮށް ނިކުންނަވާފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިޒުވާބު މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވަނީ "ބަޣާވާތު"ގެ ޒުވާބެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. މިއީ އާންމު މުޖުތަމައުގައި ހުންނަ ޖަޒުބާތުތައް ކަމަށާއި، މިކަންކަން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހޫނުވެ ޒުވާބަށް ދިއުމަކީ ދެކެން ބޭނުންވާ މަންޒަރެއް ނޫންކަމަށެވެ.