ޚަބަރު

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުގެ މަޤާމަށް ޢާއިޝަތު ހުޝާމާ


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް މިއަދު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވީ، މާލޭ ދަފްތަރު ޢާއިޝަތު ޙުޝާމާއެވެ.