ޚަބަރު

އައްޑޫގައި މިރޭ ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޓެސްޓު ދަތުރުތަކެއް


  • މިއީ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޓެސްޓު ދަތުރެއްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވިދާޅުވޭ

  • މިއީ ދުވާލުވެސް އަދި ރޭގަނޑުވެސް ގެންދާ ޓެސްޓު ދަތުރުތަކެއް

  • ރޭގަނޑުގެ ދަތުރުތަކަކީ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ދަތުރުތަކެއް

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ހެލިކޮޕްޓަރުން، މިރޭ ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ޓެސްޓު ދަތުރުތަކެއްކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ހެލިކޮޕްޓަރ، ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުގައި އާދަޔާ ޚިލާފުގޮތަކަށް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވިދާޅުވީ، މިއީ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ދައުރުކުރަމުންދާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުތަކުގައި ހެލިކޮޕްޓަރ އޮޕަރޭޓްކުރުމަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެގޮތުން ބަލާއިރު ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ކަމަކަށްވާތީ، ހެލިކޮޕްޓަރގެ އެކިއެކި އިންސްޓްރުމެންޓްސްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ރެޑިނަސް ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ޕައިލެޓުން ރޭގަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ ޤަވާޢިދުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ހެލިކޮޕްޓަރުން ބަލިމީހުން އުފުލުމުގައި ރޭގަނޑުވެސް ދަތުރުތައް ކުރަންޖެހޭތީ، އޮޕަރޭޝަނަލް ރެޑިނަސް ހިފަހައްޓައި، ރޭގަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޕައިލެޓުން ފަރިތަވެ އަހުލުވެރިވުމަކީ ހެލިކޮޕްޓަރުން ދަތުރުކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތަށްވެސް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ތެރެއިން ދުވާލާއި ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުތަކުގައި ހެލިކޮޕްޓަރތައް ސްޓޭޝަން ކޮށްފައިވާ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އޭރިޔާ ކޮމާންޑްތަކުގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

މިގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި އޮންނަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރގެ ޓެސްޓް ފްލައިޓެއް މިރޭ ބާއްވާފައިވަނީވެސް މި އުޞޫލުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ހުއްދަދީގެން، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭރިޔާ ކޮމާންޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވިދާޅުވެއެވެ.