ވީޑިއޯ

ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް: ވިސާގެ ލުއިފަސޭހައާއެކު ޖަޕާނާއެކު ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ގުޅުން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދެވޭނެ: ޝާހިދު