ޚަބަރު

ތޫފާން ނޯރްއީސްޓަރ އެމެރިކާއަށް އަރާ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ސްނޯ ފައިބަނީ


ބާރުގަދަ ތޫފާން "ނޯރްއީސްޓަރ" އެމެރިކާގެ އިރުއުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުގެ ހުޅަނގާއި އިރުމަތީ ބިތުގެ އައްސޭރިފަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ސްނޯ ފައިބަން ފަށައިފިއެވެ. މި ތޫފާނާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ހުޅަނގާއި އިރުމަތީ ބިތުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުތައް މެދުކަނޑައިލަން ޖެހުނެވެ. އަދި، ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނެވެ.

އެމެރިކާގެ މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ (އެން.ޑަބްލިޔު.އެސް)އިން ބުނީ، މިއީ ދެ ފަރާތުން އެ ޤައުމަށް އެރި ބާރުގަދަ އަދި ނުރައްކާތެރި ތޫފާނެއް ކަމުގައެވެ. މިއީ، ފިނިމޫސުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ތޫފާނެއް ކަން ކަށަވަރުކޮށް ބުނަން ދަތި ކަމުގައި އެން.ޑަބްލިޔު.އެސް.އިން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މި ފަދަ ތޫފާންތަކުގެ ބާރާއި ނުރައްކާތެރި ކަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

މި ތޫފާނާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށުގައި އޮންނަ ދެ ސްޓޭޓް ކަމުގައިވާ ނިއު ޔޯކާއި ނިއު ޖަރޒީގައި ވަނީ ކުއްލި ހާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ. ބޭނުމަކީ، ތޫފާނާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް އިތުރަށް ފައިސާ ހޯދުމެވެ.

މި ތޫފާނާ ގުޅިގެން އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 15 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ސްނޯގެ ތޫފާނަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމުގައި އެން.ޑަބްލިޔު.އެސް.އިން ބުނެއެވެ. އަދި އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމުގައި ވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ އިންޒާރުކޮށްފައެވެ.

ތޫފާނާ ގުޅިގެން ޖެހެމުންދިޔަ ބާރު ވައިގެ ސަބަބުން ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއްގެ ކަރަންޓު ހޮޅިދަނޑިތައް ވެއްޓި، 260,000 އަށްވުރެ ގޭބީސީން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ނިއު ޔޯކް، މެސެޗުސެޓްސް، ނިއު ހެމްޕްޝަޔަރ އަދި ވަރމޮންޓްގެ ގެތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ބޯކޮށް ސްނޯ ފައިބާފައިވާ އެއް ސަރަޙައްދަކީ މެސެޗުސެޓްސްގެ ބަރކްޝަޔަރއެވެ. އެ ރަށަށް 28 އިންޗީގެ ބޯމިނަށް ސްނޯ ފައިބާފައިވާ ކަމުގައި އެން.ޑަބްލިޔު.އެސް.އިން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ. އަދި، ކަރަންޓު ހޮޅިދަނޑިތައް ވެއްޓި، މަގުތަކުގައި ދުއްވުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި، މެސެޗުސެޓްސްގެ އިތުރުން ނިއު ހެމްޕްޝަޔަރގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ކުރިން ރާވާފައިވާ ބައެއް އިންތިޚާބުތައް ވެސް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

މި ތޫފާނާ ގުޅިގެން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބުރޫއަރާފައިވާއިރު، ބޮސްޓަންގެ ލޯގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ 300 އަށްވުރެ ގިނަ ފްލައިޓް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. އަދި، ނިއު ޔޯކްގެ ލެގުއާޑިޔާ އެއަރޕޯޓުގައި ވެސް 250 އަށްވުރެ ގިނަ އުދުހުންތައް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. ރަންވޭއެއްގެ މަތީގައި ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ މަތިންދާބޯޓެއް ކައްސައިލުމުގެ ހާދިސާއެއް ވެސް ހިނގާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެފައެއް ނުވެއެވެ.