ޚަބަރު

އިޓަލީގައި ބިންގަނޑު ކަޑައިގެންގޮސް ފޭބި ކިސަޑުގައި އެތައް ބަޔަކު ތާށިވެފައި

އިޓަލީވިލާތުގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ އިސްކިޔާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމާއި ކިސަޑު ފޭބުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި އެކަކު މަރުވެ 10 މީހަކު ގެއްލިއްޖެއެވެ.

އިސްކިޔާގެ ކަސަމިޗިޔޯލާ ތޭރްމޭ ކިޔާ ކުޑަ ރަށެއްގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ އަންހެނެއް ކަމުގައި އެ ރަށުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. އަދި، ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ޢާންމުން ދިރިއުޅޭ ގިނަ ޢިމާރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި، ބިންގަނޑާއެކު ދަމައިގަނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ކަމުގައި އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ 10 މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފައެވެ. ވަކިން އޮންނަ ރަށެއް ކަމުގައިވާ އިސްކިޔާއަށް އޮންނަ ފެރީ ދަތުރުތައް ވެސް ވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑައިލާފައެވެ.

އިޓަލީވިލާތުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު މައްތެއޯ ޕިއަންތެދޯސީ ވިދާޅުވީ، ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ފައިބާފައިވާ ކިސަޑުތަކުގެ ދަށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ތާށިވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމުގައެވެ. މި ހާދިސާގައި 8 މީހަކު މަރުވި ކަމުގައި އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު މައްތެޔޯ ސެލްވީނީ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް، ޕިއަންތެދޯސީ ވަނީ އެ ކަން ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ.

ކިސަޑުން ބަންދުވެފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވެސް 30 މީހަކު ތާށިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. އަދި، އެ ސަރަޙައްދުން ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ވެސް ވަނީ ކެނޑިފައެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 200 އެއްހާ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ބޮޑުވަޒީރު ޖިޔޯޖިޔާ މެލޯނީ ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައެވެ.

ކަސަމިޗިޔޯލާ ތޭރްމޭއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ރަށެކެވެ. ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ ޤުދުރަތީ ވެށްޓަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަސްތައް ވެއްޓި، މަގުތަކަށް ގެއްލުންވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.

ކަސަމިޗިޔޯލާ ތޭރްމޭގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި މި ވަނީ އިޓަލީވިލާތުގެ މެދުތެރޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެ ޤައުމުގެ މެދުތެރޭގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ހިނގި ފެން ބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި 11 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.