ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑް 27 ފަރާތަކަށް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ދޭން ފެށި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސް 27 ފަރާތަކަށް ދީފިއެވެ.

މި އެވޯޑްތައް ދީފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރާ ޤައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވަނީ 6 އެވޯޑެއް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއީ:
ބެސްޓް ރިސޯޓް: ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތީރަށް
ބެސްޓް ގެސްޓްހައުސް: ސަބާ ސަމަރ ސުއިޓް
ބެސްޓް ސަފާރީ ވެސަލް: ގުރަހަލި ސަފާރީ ބޯޓް
ބެސްޓް ޓްރެވެލް އެޖެންސީ: އިންޓުއަރ މޯލްޑިވްސް
ބެސްޓް ވޯޓަރ ސްޕޯޓް ސެންޓަރ: އޯޝަން ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މީގެއިތުރުން ބެސްޓް ޑައިވް ސެންޓަރ: ރަސްދޫ ޑައިވާރސް ކުރަމަތި

މި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ވެސް ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ 21 ފަރާތަކަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 • ޕްރޮމޯޓިންގ ލޯކަލް ޑީޖޭ: ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް
 • ޕްރޮމޯޓިންގ ލޯކަލް މިއުޒީޝަން: ހާރޑްރޮކް ހޮޓެލް
 • ޕްރޮމޯޓިންގ ލޯކަލް ޕާރފޯމާރސް: ގިނަމެންދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
 • ޕްރޮމޯޓިންގ ލޯކަލް ޕާރފޯމާރސް: ރީތިބީޗް ރިސޯޓް
 • ޔޫޓިލައިޒޭޝަން ލޯކަލް ޕްރޮޑަކްޓް: ސްޓޭންޑާރޑް ހުޅަވަޅި މޯލްޑިވްސް
 • ބެސްޓް ސްޓާފް އެކޮމޮޑޭޝަން: ޖޯލި މުރަމެންދޫ
 • ބެސްޓް ސްޓާފް ޑައިނިންގ: ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް
 • އެންޕްލޯއީ ހެލްތް ކެއަރ އަދި އެކްސެލެންސް އިން ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން – ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް
 • ހަޔަސްޓް ނަންބަރ ފީމޭލް އެންޕްލޯއީ – ޖޯލި މޯލްޑިވްސް
 • އެންމެ ގިނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން އުޅޭ ރިސޯޓް – ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް
 • ސޭފަސްޓް ވޯކްފްލޭސް – ސައިލެގޫން ކްރޮސްރޯޑް
 • ކެރިއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް – ކޮންސްޓެންޓް ހަލަވެލި
 • ބެސްޓް ސްޓާފް ޑައިނިންގ އެކްސްޕީރިއަންސް، އެންޕްލޯއީ ހެލްތް ކެއަރ އަދި އެކްސެލެންސް ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން: ސަމަރ ސުއިޓް
 • ހަޔަސްޓް މޯލްޑިވިއަން އެންޕްލޯޔަރސް: އައިލެންޑް ލަގްޒަރީ ފުޅަދޫ
 • ސޭފެންސް ވޯކްޕްލޭސް – އިތާދިގުރަށް
 • ބެސްޓް ޑައިނިންގ - މޯލްޑިވްސް އެކްސްޕްލޯރަރ
 • ސޭފަސްޓް ވޯކްޕްލޭސް – ގުރަހަލި ސަފާރީ ބޯޓް

މިއަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ އަހަރެވެ. އެހެންކަމުން މި އެވޯޑަކީ މި ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދިން އެވޯޑެކެވެ.