ޚަބަރު

ޗައިނާއިން ޓައިވާނަށް އަރަން ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށްފި


ޗައިނާއިން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، ޓައިވާން ހިފައި، އެ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް އަރައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ޓައިވާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯސެފް ވޫ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ. ޗައިނާއިން ވަނީ ޓައިވާނުގެ ކަނޑާއި ވައިގެ ސަރަޙައްދު ވަށައިލާ، އެ ސަރަޙައްދުގައި ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ.

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ފެށީ، އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސްގެ ރައީސް ނޭންސީ ޕެލޯސީ ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާ ޓައިވާނަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ، އެ ޤައުމަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުމަށް ޗައިނާއިން ދެމުންދިޔަ އިންޒާރުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ. މި ކަމާ ގުޅިގެން، ޗައިނާއާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް ވަނީ ހީނަރުކަން އައިސްފައެވެ.

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވޫ ވިދާޅުވީ، އެ ތަމްރީނުތަކަކީ ޓައިވާނަށް އެރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ޤައުމުން ހިންގަމުންދާ ތަމްރީނުތަކެއް ކަމުގައެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގެ ދަށުން ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް ދަނީ ޓައިވާނުގެ ވަޔާއި ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަމުންނެވެ.

ޓައިވާން ހިފުމަށް ޗައިނާއިން އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމުގައި ވޫ ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އެ ފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފާނެ ތާރީޚެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމުގައި ވޫ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް، މި ފަދަ ބިރު ދެއްކުންތަކަށް ޓައިވާން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާއިން ވަނީ ވޫގެ ވާހަކަފުޅު ދޮގު ކޮށްފައެވެ. އަދި، އޭނާއަކީ މިނިވަން ކަން ހޯދުމަށް ޓައިވާނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ތާޢީދުކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ ޓައިވާނާ ބެހޭ އޮފީހުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ޗައިނާއާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދައި، ކަމުގެ ހަޤީޤަތް އޮޅުވައިލަން ކަމުގައި ވެސް އެ އޮފީހުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއިން ޓައިވާން ހިފުމަށް ޗައިނާއިން އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަފާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމުގައެވެ. އަދި، ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކަކީ ޓައިވާނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާ ތަމްރީނުތަކެއް ކަމުގައި ޕެންޓެގަންއިން ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.