ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް: ސަރުކާރުގެ ޞިއްޙީ ސިޔާސަތާއެކު އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރައްވައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް: މަގުމަތީގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމަށް މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ

ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް: އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް

ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް: އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ އެލަވަންސަށް ބަދަލުގެންނަވާނެކަން ރައީސް ހާމަކުރެއްވުން

ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް: ގަން އެއަރޕޯޓު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަން ފެށުން

ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް: އައްޑޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް: 50 އަހަރުގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުން ގެނެސް، އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ ޝުކުރު ރައީސް ޞާލިޙަށް

ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް: އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތަރައްޤީއަށް ކުރާ އުއްމީދު ދައްކައިދީނީ ދެންނެވި ހޫނު މަރުހަބާއިން

ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް: ގަން އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުން - އައްޑޫގެ އިޤްތިޞާދު އެތައް ގުނައެއް ކުރިއަރާނެ

1 2 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 89 90