ފޮޓޯ

މިއަދުގެ ހުކުރު، މާތްވެގެންވާ ޙަރަމްފުޅުން

މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ޙަރަމްފުޅުގައި މިއަދު ކުރި ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން. ދުވަސްތަކަށްފަހު ސައުދީގައި އަނެއްކާވެސް ކޯވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެންވަނީ މިސްކިތުގައިވަނީ ގައިދުރުކޮށް ނަމާދުކުރަން ފަށާފައި. މިސްކިތުގައި ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ނަމާދުކުރަން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަތައް ހަރުކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރިއާސާ އަލްޙަރަމައިން
މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ޙަރަމްފުޅުގައި މިއަދު ކުރި ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން. ދުވަސްތަކަށްފަހު ސައުދީގައި އަނެއްކާވެސް ކޯވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެންވަނީ މިސްކިތުގައިވަނީ ގައިދުރުކޮށް ނަމާދުކުރަން ފަށާފައި. މިސްކިތުގައި ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ނަމާދުކުރަން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަތައް ހަރުކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރިއާސާ އަލްޙަރަމައިން
މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ޙަރަމްފުޅުގައި މިއަދު ކުރި ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން. ދުވަސްތަކަށްފަހު ސައުދީގައި އަނެއްކާވެސް ކޯވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެންވަނީ މިސްކިތުގައިވަނީ ގައިދުރުކޮށް ނަމާދުކުރަން ފަށާފައި. މިސްކިތުގައި ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ނަމާދުކުރަން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަތައް ހަރުކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރިއާސާ އަލްޙަރަމައިން
މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ޙަރަމްފުޅުގައި މިއަދު ކުރި ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން. ދުވަސްތަކަށްފަހު ސައުދީގައި އަނެއްކާވެސް ކޯވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެންވަނީ މިސްކިތުގައިވަނީ ގައިދުރުކޮށް ނަމާދުކުރަން ފަށާފައި. މިސްކިތުގައި ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ނަމާދުކުރަން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަތައް ހަރުކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރިއާސާ އަލްޙަރަމައިން
މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ޙަރަމްފުޅުގައި މިއަދު ކުރި ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން. ދުވަސްތަކަށްފަހު ސައުދީގައި އަނެއްކާވެސް ކޯވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެންވަނީ މިސްކިތުގައިވަނީ ގައިދުރުކޮށް ނަމާދުކުރަން ފަށާފައި. މިސްކިތުގައި ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ނަމާދުކުރަން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަތައް ހަރުކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރިއާސާ އަލްޙަރަމައިން
މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ޙަރަމްފުޅުގައި މިއަދު ކުރި ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން. ދުވަސްތަކަށްފަހު ސައުދީގައި އަނެއްކާވެސް ކޯވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެންވަނީ މިސްކިތުގައިވަނީ ގައިދުރުކޮށް ނަމާދުކުރަން ފަށާފައި. މިސްކިތުގައި ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ނަމާދުކުރަން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަތައް ހަރުކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރިއާސާ އަލްޙަރަމައިން
މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ޙަރަމްފުޅުގައި މިއަދު ކުރި ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން. ދުވަސްތަކަށްފަހު ސައުދީގައި އަނެއްކާވެސް ކޯވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެންވަނީ މިސްކިތުގައިވަނީ ގައިދުރުކޮށް ނަމާދުކުރަން ފަށާފައި. މިސްކިތުގައި ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ނަމާދުކުރަން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަތައް ހަރުކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ރިއާސާ އަލްޙަރަމައިން