ފޮޓޯ

މީހުން ފުރި ބާރުވެ، ތޮއްޖެހިފައިވާ ނައިޓް މާކެޓް

ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ވެރިރަށް މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދާ ނައިޓް މާކެޓް. މި މާކެޓް 10 ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. މި ނައިޓް މާކެޓް ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެތަނަށް އެއްވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް