ފޮޓޯ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން

27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް
27 ޑިސެމްބަރު، 2021: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1.3 މިލިއަން ވަނަ ފަތުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިއުން. ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް