ފޮޓޯ

2 އަހަރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާ

ޑިސެމްބަރު 3، 2021: 2 އަހަރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޑިސެމްބަރު 3، 2021: 2 އަހަރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޑިސެމްބަރު 3، 2021: 2 އަހަރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޑިސެމްބަރު 3، 2021: 2 އަހަރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޑިސެމްބަރު 3، 2021: 2 އަހަރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޑިސެމްބަރު 3، 2021: 2 އަހަރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޑިސެމްބަރު 3، 2021: 2 އަހަރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޑިސެމްބަރު 3، 2021: 2 އަހަރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
ޑިސެމްބަރު 3، 2021: 2 އަހަރަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު/ ޕީއެސްއެމްނިއުސް