ފޮޓޯ

ގައިދުރުކަން ދޫކޮށްލާ 2 ޙަރަމްގައި ކުރި ހުކުރު، މިސްކިތް ފުރާލި

ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދެ ޙަރަމްގައި ގައިދުކުރުކޮށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އުސޫލް ސައުދީންވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނދުވަހު އުވާލާފައި. ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މި އުސޫލް އުވާލުމުން ޖެހިގެން އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި 2 ޙަރަމްގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ދެ ޙަރަމްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ތިބެންޖެހޭ ދުރުމިން ދައްކުވައިދޭ އިސްޓިކާތައް ނައްޓާލާ މިހާރު ޖަމާއަތުގައި ސަފު ހަދަމުން އަންނަނީ ފަޔާއި ފައި އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދެ ޙަރަމްގައި ގައިދުކުރުކޮށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އުސޫލް ސައުދީންވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނދުވަހު އުވާލާފައި. ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މި އުސޫލް އުވާލުމުން ޖެހިގެން އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި 2 ޙަރަމްގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ދެ ޙަރަމްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ތިބެންޖެހޭ ދުރުމިން ދައްކުވައިދޭ އިސްޓިކާތައް ނައްޓާލާ މިހާރު ޖަމާއަތުގައި ސަފު ހަދަމުން އަންނަނީ ފަޔާއި ފައި އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދެ ޙަރަމްގައި ގައިދުކުރުކޮށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އުސޫލް ސައުދީންވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނދުވަހު އުވާލާފައި. ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މި އުސޫލް އުވާލުމުން ޖެހިގެން އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި 2 ޙަރަމްގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ދެ ޙަރަމްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ތިބެންޖެހޭ ދުރުމިން ދައްކުވައިދޭ އިސްޓިކާތައް ނައްޓާލާ މިހާރު ޖަމާއަތުގައި ސަފު ހަދަމުން އަންނަނީ ފަޔާއި ފައި އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދެ ޙަރަމްގައި ގައިދުކުރުކޮށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އުސޫލް ސައުދީންވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނދުވަހު އުވާލާފައި. ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މި އުސޫލް އުވާލުމުން ޖެހިގެން އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި 2 ޙަރަމްގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ދެ ޙަރަމްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ތިބެންޖެހޭ ދުރުމިން ދައްކުވައިދޭ އިސްޓިކާތައް ނައްޓާލާ މިހާރު ޖަމާއަތުގައި ސަފު ހަދަމުން އަންނަނީ ފަޔާއި ފައި އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދެ ޙަރަމްގައި ގައިދުކުރުކޮށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އުސޫލް ސައުދީންވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނދުވަހު އުވާލާފައި. ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މި އުސޫލް އުވާލުމުން ޖެހިގެން އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި 2 ޙަރަމްގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ދެ ޙަރަމްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ތިބެންޖެހޭ ދުރުމިން ދައްކުވައިދޭ އިސްޓިކާތައް ނައްޓާލާ މިހާރު ޖަމާއަތުގައި ސަފު ހަދަމުން އަންނަނީ ފަޔާއި ފައި އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދެ ޙަރަމްގައި ގައިދުކުރުކޮށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އުސޫލް ސައުދީންވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނދުވަހު އުވާލާފައި. ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މި އުސޫލް އުވާލުމުން ޖެހިގެން އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި 2 ޙަރަމްގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ދެ ޙަރަމްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ތިބެންޖެހޭ ދުރުމިން ދައްކުވައިދޭ އިސްޓިކާތައް ނައްޓާލާ މިހާރު ޖަމާއަތުގައި ސަފު ހަދަމުން އަންނަނީ ފަޔާއި ފައި އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދެ ޙަރަމްގައި ގައިދުކުރުކޮށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އުސޫލް ސައުދީންވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނދުވަހު އުވާލާފައި. ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މި އުސޫލް އުވާލުމުން ޖެހިގެން އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި 2 ޙަރަމްގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ދެ ޙަރަމްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ތިބެންޖެހޭ ދުރުމިން ދައްކުވައިދޭ އިސްޓިކާތައް ނައްޓާލާ މިހާރު ޖަމާއަތުގައި ސަފު ހަދަމުން އަންނަނީ ފަޔާއި ފައި އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދެ ޙަރަމްގައި ގައިދުކުރުކޮށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އުސޫލް ސައުދީންވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނދުވަހު އުވާލާފައި. ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މި އުސޫލް އުވާލުމުން ޖެހިގެން އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި 2 ޙަރަމްގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ދެ ޙަރަމްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ތިބެންޖެހޭ ދުރުމިން ދައްކުވައިދޭ އިސްޓިކާތައް ނައްޓާލާ މިހާރު ޖަމާއަތުގައި ސަފު ހަދަމުން އަންނަނީ ފަޔާއި ފައި އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދެ ޙަރަމްގައި ގައިދުކުރުކޮށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އުސޫލް ސައުދީންވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނދުވަހު އުވާލާފައި. ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މި އުސޫލް އުވާލުމުން ޖެހިގެން އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި 2 ޙަރަމްގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ދެ ޙަރަމްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ތިބެންޖެހޭ ދުރުމިން ދައްކުވައިދޭ އިސްޓިކާތައް ނައްޓާލާ މިހާރު ޖަމާއަތުގައި ސަފު ހަދަމުން އަންނަނީ ފަޔާއި ފައި އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދެ ޙަރަމްގައި ގައިދުކުރުކޮށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އުސޫލް ސައުދީންވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނދުވަހު އުވާލާފައި. ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މި އުސޫލް އުވާލުމުން ޖެހިގެން އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި 2 ޙަރަމްގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ދެ ޙަރަމްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ތިބެންޖެހޭ ދުރުމިން ދައްކުވައިދޭ އިސްޓިކާތައް ނައްޓާލާ މިހާރު ޖަމާއަތުގައި ސަފު ހަދަމުން އަންނަނީ ފަޔާއި ފައި އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން