ފޮޓޯ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މި ދަތުރުގައި ތޮއްޑޫގެ އިތުރުން ރަސްދުއަށާއި އުކުޅަހަށާއި މަތިވެރިއަށާއި ބޮޑުފޮޅުދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.- . ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މި ދަތުރުގައި ތޮއްޑޫގެ އިތުރުން ރަސްދުއަށާއި އުކުޅަހަށާއި މަތިވެރިއަށާއި ބޮޑުފޮޅުދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.- . ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މި ދަތުރުގައި ތޮއްޑޫގެ އިތުރުން ރަސްދުއަށާއި އުކުޅަހަށާއި މަތިވެރިއަށާއި ބޮޑުފޮޅުދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.- . ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މި ދަތުރުގައި ތޮއްޑޫގެ އިތުރުން ރަސްދުއަށާއި އުކުޅަހަށާއި މަތިވެރިއަށާއި ބޮޑުފޮޅުދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.- . ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މި ދަތުރުގައި ތޮއްޑޫގެ އިތުރުން ރަސްދުއަށާއި އުކުޅަހަށާއި މަތިވެރިއަށާއި ބޮޑުފޮޅުދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.- . ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މި ދަތުރުގައި ތޮއްޑޫގެ އިތުރުން ރަސްދުއަށާއި އުކުޅަހަށާއި މަތިވެރިއަށާއި ބޮޑުފޮޅުދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.- . ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މި ދަތުރުގައި ތޮއްޑޫގެ އިތުރުން ރަސްދުއަށާއި އުކުޅަހަށާއި މަތިވެރިއަށާއި ބޮޑުފޮޅުދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.- . ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް