ފޮޓޯ

އަޟުޙާ އީދުދުވަހު މާލޭގައި ހިނގާފަ އުޅުން

20 ޖުލައި 2021:އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގާފައި އުޅުނު ވަގުތު / ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމްނިއުސް