ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އިޓަލީއަށް

ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް
ރޯމް ( ޖޫން 17 2021 ) މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ދެވަނަ ބުރުން ފުރަތަމަ ޖާގައެއް ހޯދީ އިޓަލީއެވެ. އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ޔަޤީންކުރީ ސްވިޒިލޭންޑް 3-0 ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީޓަލީ ތުރުކީވެސް ބަލިކުރީ 3-0 އިންނެވެ.- ފޮޓޯ؛ ރޮއިޓަރސް