ފޮޓޯ

ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެންގެ ފެށުން ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެން

ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ބިލްބާއޯ ( 14 ޖޫން 2021 ) ގްރޫޕް އީގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ރޭ ސްޕެއިނާއި ސްވިޑެން ނުކުތް މެޗް ނިންމާލީ އެއްޗެސް ކޮޅަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. މި ގްރޫޕްގައި އެއްވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އޮތީ ޕްލެންޑް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ސްލޮވާކިއާއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް