ފޮޓޯ

ސްލޮވާކިއާއިންވެސް މުބާރާތް ފެށީ ވަރުގަދަ މޮޅަކުން

ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (14 ޖޫން 2021 ) ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ސްލެވޭކިއާވެސް މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައި. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ މައްޗަށް ސްލެވޭކިއާ ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ޕޮލޭންޑްގެ މެޗްގެ ފަހުބައި ކުޅެފައިވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު. ރޭގެ މެޗްގައި ޕޮލެންޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޝެޒްނީ އަތުން ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލަށް ވަދެފައި. މީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަން ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް