ފޮޓޯ

ވެމްކޯގެ ހިވާގި ޓީމު، ކުނި ނަގާ މަގުވެސް ސާފުކުރޭ

ވެމްކޯގެ ހިވާގި ޓީމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު މަގުތައްވެސް އަންނަނީ ސާފުކުރަމުންނެވެ. މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު ވެމްކޯގެ ޓީމުން އަންނަނީ މަގުތައް ކޮލެރިން ފެން އަޅާ ދޮވެ ސާފުކުރަމުންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެމްކޯގެ ހިވާގި ޓީމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު މަގުތައްވެސް އަންނަނީ ސާފުކުރަމުންނެވެ. މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު ވެމްކޯގެ ޓީމުން އަންނަނީ މަގުތައް ކޮލެރިން ފެން އަޅާ ދޮވެ ސާފުކުރަމުންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެމްކޯގެ ހިވާގި ޓީމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު މަގުތައްވެސް އަންނަނީ ސާފުކުރަމުންނެވެ. މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު ވެމްކޯގެ ޓީމުން އަންނަނީ މަގުތައް ކޮލެރިން ފެން އަޅާ ދޮވެ ސާފުކުރަމުންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް..
ވެމްކޯގެ ހިވާގި ޓީމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު މަގުތައްވެސް އަންނަނީ ސާފުކުރަމުންނެވެ. މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު ވެމްކޯގެ ޓީމުން އަންނަނީ މަގުތައް ކޮލެރިން ފެން އަޅާ ދޮވެ ސާފުކުރަމުންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެމްކޯގެ ހިވާގި ޓީމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު މަގުތައްވެސް އަންނަނީ ސާފުކުރަމުންނެވެ. މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު ވެމްކޯގެ ޓީމުން އަންނަނީ މަގުތައް ކޮލެރިން ފެން އަޅާ ދޮވެ ސާފުކުރަމުންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެމްކޯގެ ހިވާގި ޓީމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު މަގުތައްވެސް އަންނަނީ ސާފުކުރަމުންނެވެ. މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު ވެމްކޯގެ ޓީމުން އަންނަނީ މަގުތައް ކޮލެރިން ފެން އަޅާ ދޮވެ ސާފުކުރަމުންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެމްކޯގެ ހިވާގި ޓީމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު މަގުތައްވެސް އަންނަނީ ސާފުކުރަމުންނެވެ. މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު ވެމްކޯގެ ޓީމުން އަންނަނީ މަގުތައް ކޮލެރިން ފެން އަޅާ ދޮވެ ސާފުކުރަމުންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެމްކޯގެ ހިވާގި ޓީމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު މަގުތައްވެސް އަންނަނީ ސާފުކުރަމުންނެވެ. މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު ވެމްކޯގެ ޓީމުން އަންނަނީ މަގުތައް ކޮލެރިން ފެން އަޅާ ދޮވެ ސާފުކުރަމުންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެމްކޯގެ ހިވާގި ޓީމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު މަގުތައްވެސް އަންނަނީ ސާފުކުރަމުންނެވެ. މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު ވެމްކޯގެ ޓީމުން އަންނަނީ މަގުތައް ކޮލެރިން ފެން އަޅާ ދޮވެ ސާފުކުރަމުންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެމްކޯގެ ހިވާގި ޓީމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު މަގުތައްވެސް އަންނަނީ ސާފުކުރަމުންނެވެ. މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމަށްފަހު ވެމްކޯގެ ޓީމުން އަންނަނީ މަގުތައް ކޮލެރިން ފެން އަޅާ ދޮވެ ސާފުކުރަމުންނެވެ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަހީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.