ފޮޓޯ

ޒިންމާގެ އިނގިލި އެހެން ބަޔަކަށް، އެކަމު ބަދަލު ނުވި ކޮފީ މަންޒަރު

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް 1000 މަތީގައި ހުންނަތާ މަހެއް ވަނީއެވެ. ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދުވާލަކު އެވެރެޖްކޮށް އުޅޭނީ 4 ނޫނީ 5 ގައެވެ. މިކަންކަމާއި ކަންބޮޑުވެ އެކަކު އަނެއްކަކަށް ދިއްކުރާ އިނގިލިތައްވެސް އަންނަނީ އިތުރުވެ ގިނަ ވަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ކިތަންމެ ކަންބޮޑުވެ ބަލީގެ ނުރައްކާ އެނގުނަސް ކޮފީގެ މި މަންޒަރެއް ބަދަލެއް ނާންނާތީއެވެ. ގްރޫޕް ހަދާ މާސްކު ނަޅާ ކޮފީ ބުއިމުގައި އަދިވެސް އެތައް ވަގުތެއް ދުއްވާލާ ނޭގި އެތައް ބަޔަކު ނުރައްކަލަށް އެބަ ވައްޓާލެވެއެވެ.- ޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް 1000 މަތީގައި ހުންނަތާ މަހެއް ވަނީއެވެ. ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދުވާލަކު އެވެރެޖްކޮށް އުޅޭނީ 4 ނޫނީ 5 ގައެވެ. މިކަންކަމާއި ކަންބޮޑުވެ އެކަކު އަނެއްކަކަށް ދިއްކުރާ އިނގިލިތައްވެސް އަންނަނީ އިތުރުވެ ގިނަ ވަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ކިތަންމެ ކަންބޮޑުވެ ބަލީގެ ނުރައްކާ އެނގުނަސް ކޮފީގެ މި މަންޒަރެއް ބަދަލެއް ނާންނާތީއެވެ. ގްރޫޕް ހަދާ މާސްކު ނަޅާ ކޮފީ ބުއިމުގައި އަދިވެސް އެތައް ވަގުތެއް ދުއްވާލާ ނޭގި އެތައް ބަޔަކު ނުރައްކަލަށް އެބަ ވައްޓާލެވެއެވެ.- ޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް 1000 މަތީގައި ހުންނަތާ މަހެއް ވަނީއެވެ. ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދުވާލަކު އެވެރެޖްކޮށް އުޅޭނީ 4 ނޫނީ 5 ގައެވެ. މިކަންކަމާއި ކަންބޮޑުވެ އެކަކު އަނެއްކަކަށް ދިއްކުރާ އިނގިލިތައްވެސް އަންނަނީ އިތުރުވެ ގިނަ ވަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ކިތަންމެ ކަންބޮޑުވެ ބަލީގެ ނުރައްކާ އެނގުނަސް ކޮފީގެ މި މަންޒަރެއް ބަދަލެއް ނާންނާތީއެވެ. ގްރޫޕް ހަދާ މާސްކު ނަޅާ ކޮފީ ބުއިމުގައި އަދިވެސް އެތައް ވަގުތެއް ދުއްވާލާ ނޭގި އެތައް ބަޔަކު ނުރައްކަލަށް އެބަ ވައްޓާލެވެއެވެ.- ޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް 1000 މަތީގައި ހުންނަތާ މަހެއް ވަނީއެވެ. ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދުވާލަކު އެވެރެޖްކޮށް އުޅޭނީ 4 ނޫނީ 5 ގައެވެ. މިކަންކަމާއި ކަންބޮޑުވެ އެކަކު އަނެއްކަކަށް ދިއްކުރާ އިނގިލިތައްވެސް އަންނަނީ އިތުރުވެ ގިނަ ވަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ކިތަންމެ ކަންބޮޑުވެ ބަލީގެ ނުރައްކާ އެނގުނަސް ކޮފީގެ މި މަންޒަރެއް ބަދަލެއް ނާންނާތީއެވެ. ގްރޫޕް ހަދާ މާސްކު ނަޅާ ކޮފީ ބުއިމުގައި އަދިވެސް އެތައް ވަގުތެއް ދުއްވާލާ ނޭގި އެތައް ބަޔަކު ނުރައްކަލަށް އެބަ ވައްޓާލެވެއެވެ.- ޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް 1000 މަތީގައި ހުންނަތާ މަހެއް ވަނީއެވެ. ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދުވާލަކު އެވެރެޖްކޮށް އުޅޭނީ 4 ނޫނީ 5 ގައެވެ. މިކަންކަމާއި ކަންބޮޑުވެ އެކަކު އަނެއްކަކަށް ދިއްކުރާ އިނގިލިތައްވެސް އަންނަނީ އިތުރުވެ ގިނަ ވަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ކިތަންމެ ކަންބޮޑުވެ ބަލީގެ ނުރައްކާ އެނގުނަސް ކޮފީގެ މި މަންޒަރެއް ބަދަލެއް ނާންނާތީއެވެ. ގްރޫޕް ހަދާ މާސްކު ނަޅާ ކޮފީ ބުއިމުގައި އަދިވެސް އެތައް ވަގުތެއް ދުއްވާލާ ނޭގި އެތައް ބަޔަކު ނުރައްކަލަށް އެބަ ވައްޓާލެވެއެވެ.- ޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް 1000 މަތީގައި ހުންނަތާ މަހެއް ވަނީއެވެ. ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދުވާލަކު އެވެރެޖްކޮށް އުޅޭނީ 4 ނޫނީ 5 ގައެވެ. މިކަންކަމާއި ކަންބޮޑުވެ އެކަކު އަނެއްކަކަށް ދިއްކުރާ އިނގިލިތައްވެސް އަންނަނީ އިތުރުވެ ގިނަ ވަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ކިތަންމެ ކަންބޮޑުވެ ބަލީގެ ނުރައްކާ އެނގުނަސް ކޮފީގެ މި މަންޒަރެއް ބަދަލެއް ނާންނާތީއެވެ. ގްރޫޕް ހަދާ މާސްކު ނަޅާ ކޮފީ ބުއިމުގައި އަދިވެސް އެތައް ވަގުތެއް ދުއްވާލާ ނޭގި އެތައް ބަޔަކު ނުރައްކަލަށް އެބަ ވައްޓާލެވެއެވެ.- ޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.