ފޮޓޯ

މއ. މޯނިންގވިއުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެ އެއްކޮށް އަނދާފައި

މއ. މޯނިންވިއުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި.- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހަމްޒާ/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މއ. މޯނިންވިއުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި.- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހަމްޒާ/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މއ. މޯނިންވިއުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި.- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހަމްޒާ/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މއ. މޯނިންވިއުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި.- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހަމްޒާ/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މއ. މޯނިންވިއުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި.- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހަމްޒާ/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މއ. މޯނިންވިއުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި.- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހަމްޒާ/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މއ. މޯނިންވިއުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި.- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހަމްޒާ/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މއ. މޯނިންވިއުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި.- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހަމްޒާ/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މއ. މޯނިންވިއުގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި.- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހަމްޒާ/ޕީއެސްއެމް ނިއުސް