ފޮޓޯ

ކޯވިޑް-19އާ އައު ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އައި "ގޭބަންދަށް" ތަކެތި ހަމަކުރަން ފިހާރަތައް ފުރާލާފައި

25 މެއި، 2021: ކޯވިޑ-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑ-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑ-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑ-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
25 މެއި، 2021: ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮސިޓިވްވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކޮށް ގެިން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި އުޅުން މަނާ ކުރުމުން، ގެޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް