ފޮޓޯ

1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން

12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: 1442ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފެށުން - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް