ފޮޓޯ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގައި ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު އޭޑީކޭގައި އޮންނަވަމުން ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު އޭޑީކޭގައި އޮންނަވަމުން ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު އޭޑީކޭގައި އޮންނަވަމުން ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ޢަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
12 މެއި، 2021: އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް