ޚަބަރު

ފުލުހުން ބާރު ބޭނުން ކުރިގޮތް ތަހުޤީގުކުރަން ސީޕީގެ އަމުރެއް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ދެކޮޅަށް ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރި ގޮތް ތަހްޤީޤު ކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އަމުރުކުރައްވައިފިިއެވެ.

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ތަހުޤީޤެއް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަހުޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޤަދަރުކުރާކަމަށާއި، އެކަމަށް ޙައްލެއް ގެންނެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑަކަށް މައްސަލަ ބަލާނެކަމަށްވެސް ކޮމިޝަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭގެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތް ބައްލަވާނެކަން ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެއެވެ.
މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ޤާނުނުން ހުއްދަ ހާލަތުގައިވެސް އެ ބާރު ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިންކަމަށެވެ. އަދި ރޭ ހިނގި ހާދިސާގައި ފުލުހުން ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގާފައިވޭތޯ ބައްލަވާނެކަމަށްވެސް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭގައި އާންމުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާއަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަށް ޒުވާނުންތަކެއް ކުރި އިހްތިޖާޖެކެވެ. މި އހްތިޖާޖު އެމީހުން ފެށީ ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެތަނުގައި ތިބެ ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމަށްފަހު އެމީހުންވަނީ މަޖީދީމަގަށް ނުކުމެ އެމަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެހެންކަމުން މަޖީދީމަގާއި އޯކިޑްމަގާއި ގުޅޭ ސަރަހައްދުން މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ހާލަތާ ނުބައްދަލު އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކެއްކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވީޑިއޯތަކާއި ފޮޓޯތައް ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާ ކަވާކުރަން ދިޔަ ނޫސްވެރިންނަށްވެސް ފުލުހުން ހުރަސްއެޅިކަމަށް ބުނެ ނޫސްވެރިންވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުންވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.