ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: ބަޒާރުގައި ކުރުނބާ

ވެރިރަށް މާލެއަށް ކުރުނބާ ގެންނަ ބޯޓްފަހަރު އައުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުގައި މިއަދު ކުރުނބާގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެރިރަށް މާލެއަށް ކުރުނބާ ގެންނަ ބޯޓްފަހަރު އައުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުގައި މިއަދު ކުރުނބާގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެރިރަށް މާލެއަށް ކުރުނބާ ގެންނަ ބޯޓްފަހަރު އައުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުގައި މިއަދު ކުރުނބާގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެރިރަށް މާލެއަށް ކުރުނބާ ގެންނަ ބޯޓްފަހަރު އައުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުގައި މިއަދު ކުރުނބާގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެރިރަށް މާލެއަށް ކުރުނބާ ގެންނަ ބޯޓްފަހަރު އައުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުގައި މިއަދު ކުރުނބާގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެރިރަށް މާލެއަށް ކުރުނބާ ގެންނަ ބޯޓްފަހަރު އައުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުގައި މިއަދު ކުރުނބާގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެރިރަށް މާލެއަށް ކުރުނބާ ގެންނަ ބޯޓްފަހަރު އައުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުގައި މިއަދު ކުރުނބާގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެރިރަށް މާލެއަށް ކުރުނބާ ގެންނަ ބޯޓްފަހަރު އައުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުގައި މިއަދު ކުރުނބާގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެރިރަށް މާލެއަށް ކުރުނބާ ގެންނަ ބޯޓްފަހަރު އައުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުގައި މިއަދު ކުރުނބާގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ވެރިރަށް މާލެއަށް ކުރުނބާ ގެންނަ ބޯޓްފަހަރު އައުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުގައި މިއަދު ކުރުނބާގެ އަގުވަނީ އުފުލިފައި - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.