ފޮޓޯ

ފޮޓޯ: މާލެ ވަށާ ބުރެއް، މީ ހަމައެކަނި ވެމްކޯގެ މަސައްކަތެއް ނޫން

މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް
މާލެ ސިޓީ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯގެ ހިވާގި މުވައްޒަފުން ރެއާއި ދުވާލު އަންނަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ނެރެމުން. މީގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ގޮނޑުވެ އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް އެންމެނަށް ކުރިމަތިވޭ. މިކަން ހުއްޓަލާ އޮންނަ އުސޫލުން ކުނި ނެރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް