ފޮޓޯ

މާތްވެގެންވާ ޙަރަމުން ހިތްތަކަށް ފިނިކަން

ކޯވިޑްގެ ނުރައްކަލާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް ޙަރަމް، މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ މަސްޖިދުލްޙަރަމް ބަންދުކޮށްފައި.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ނުރައްކަލާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް ޙަރަމް، މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ މަސްޖިދުލްޙަރަމް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން މިވަނީ މި އަހަރު ހުޅުވާލާފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތަރާވީޙް ނަމާދާއި ޖަމާއަތުގެ ނަމާދުތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ނުރައްކަލާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް ޙަރަމް، މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ މަސްޖިދުލްޙަރަމް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން މިވަނީ މި އަހަރު ހުޅުވާލާފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތަރާވީޙް ނަމާދާއި ޖަމާއަތުގެ ނަމާދުތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ނުރައްކަލާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް ޙަރަމް، މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ މަސްޖިދުލްޙަރަމް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން މިވަނީ މި އަހަރު ހުޅުވާލާފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތަރާވީޙް ނަމާދާއި ޖަމާއަތުގެ ނަމާދުތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ނުރައްކަލާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް ޙަރަމް، މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ މަސްޖިދުލްޙަރަމް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން މިވަނީ މި އަހަރު ހުޅުވާލާފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތަރާވީޙް ނަމާދާއި ޖަމާއަތުގެ ނަމާދުތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
ކޯވިޑްގެ ނުރައްކަލާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް ޙަރަމް، މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ މަސްޖިދުލްޙަރަމް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން މިވަނީ މި އަހަރު ހުޅުވާލާފައި. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތަރާވީޙް ނަމާދާއި ޖަމާއަތުގެ ނަމާދުތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން.- ފޮޓޯ: ހަރަމައިން ޝަރީފައިން