ފޮޓޯ

މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވާލުން

22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް
22 މާޗް، 2021: މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޓަނުން ހެދި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަނީ މިޕްލެޓްފޯމްގެ ބޭނުން ހިފަމުން - ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމްނިއުސް