ފޮޓޯ

އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެއަށް، އެއަރޕޯޓްގެ އިންތިޒާރުގައި

މ.މުލިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފުރުވާލަނީ. ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަވަސް ފަރުވާއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދިގުވުމުން މުލަކަތޮޅު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރީތައް ނިމުމަކަށް އަންނަން މިވަނީ ގާތްވެފައި - ސުޖާއު ހަމީދު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ.މުލިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފުރުވާލަނީ. ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަވަސް ފަރުވާއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދިގުވުމުން މުލަކަތޮޅު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރީތައް ނިމުމަކަށް އަންނަން މިވަނީ ގާތްވެފައި - ސުޖާއު ހަމީދު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ.މުލިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފުރުވާލަނީ. ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަވަސް ފަރުވާއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދިގުވުމުން މުލަކަތޮޅު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރީތައް ނިމުމަކަށް އަންނަން މިވަނީ ގާތްވެފައި - ސުޖާއު ހަމީދު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ.މުލިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފުރުވާލަނީ. ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަވަސް ފަރުވާއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދިގުވުމުން މުލަކަތޮޅު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރީތައް ނިމުމަކަށް އަންނަން މިވަނީ ގާތްވެފައި - ސުޖާއު ހަމީދު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ.މުލިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފުރުވާލަނީ. ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަވަސް ފަރުވާއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދިގުވުމުން މުލަކަތޮޅު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރީތައް ނިމުމަކަށް އަންނަން މިވަނީ ގާތްވެފައި - ސުޖާއު ހަމީދު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ.މުލިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފުރުވާލަނީ. ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަވަސް ފަރުވާއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދިގުވުމުން މުލަކަތޮޅު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރީތައް ނިމުމަކަށް އަންނަން މިވަނީ ގާތްވެފައި - ސުޖާއު ހަމީދު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ.މުލިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފުރުވާލަނީ. ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަވަސް ފަރުވާއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދިގުވުމުން މުލަކަތޮޅު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރީތައް ނިމުމަކަށް އަންނަން މިވަނީ ގާތްވެފައި - ސުޖާއު ހަމީދު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ.މުލިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފުރުވާލަނީ. ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަވަސް ފަރުވާއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދިގުވުމުން މުލަކަތޮޅު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރީތައް ނިމުމަކަށް އަންނަން މިވަނީ ގާތްވެފައި - ސުޖާއު ހަމީދު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ.މުލިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފުރުވާލަނީ. ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަވަސް ފަރުވާއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދިގުވުމުން މުލަކަތޮޅު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރީތައް ނިމުމަކަށް އަންނަން މިވަނީ ގާތްވެފައި - ސުޖާއު ހަމީދު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ.މުލިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފުރުވާލަނީ. ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަވަސް ފަރުވާއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދިގުވުމުން މުލަކަތޮޅު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރީތައް ނިމުމަކަށް އަންނަން މިވަނީ ގާތްވެފައި - ސުޖާއު ހަމީދު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
މ.މުލިން ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފުރުވާލަނީ. ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަވަސް ފަރުވާއަށް ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ދިގުވުމުން މުލަކަތޮޅު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓަކަށް ކުރަމުންދާ އިންތިޒާރީތައް ނިމުމަކަށް އަންނަން މިވަނީ ގާތްވެފައި - ސުޖާއު ހަމީދު/ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް